Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij Gym 072 heeft aangemeld voor het volgen van CrossFit Training en/ of Personal Training.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van Gym 072 of bij Gym 072 zelf.
b. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij  inschrijving of via de website.
c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Gym 072.
d. Het intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te  worden afgegeven of toegezonden.
e. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan CrossFit, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
f. De directie van Gym 072 is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun  abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is  verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Er word een opzegtermijn van 1 maand aangehouden, dat wil zeggen als je op 1 januari opzegt dan ben je lid tot en met eind februari . Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.
b. Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In  geval van langdurige afwezigheid  en/of blessures is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg bespreekbaar.
c. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.
d. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Omdat op iedere  willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal  resterende dagen van de maand in rekening gebracht.
e. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
f. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende maand. Nadat het  lidmaatschap is opgezegd kan er uiteraard nog worden getraind tot het eind van deze periode.
g. Een opzegging dient schriftelijk bij Gym 072 te gebeuren. Dit mag ook door middel van een email. Het abonnement  wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Gym 072.
h. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de eerste van iedere maand  geïncasseerd en geldt steeds voor die betreffende maand maand.
i. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere  oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden.  Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning  verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten word berekend.
j. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Gym 072 worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.
k. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het  lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
l. Gym 072 behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste drie(3) maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
m. Gym 072 behoudt zich het recht voor de toegang tot Gym 072 te weigeren indien een  lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap  door een van de medewerkers van Gym 072 zijn uitstaande abonnementskosten en/of  gelden invorderbaar.

Artikel 4: Training Ziekte/blessure

a. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer  mogelijk is kan na toestemming van Gym 072 het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.  Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
b. Gym 072 is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor,  tijdens of na een training of trainingen.
c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

a. Gym 072 behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en  erkende feestdagen is Gym 072 gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te  sluiten.
b. Gym 072 behoudt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing  of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder  dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of  gelden.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid

a. Op Gym 072 rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma,  zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt  gegeven. Door het intensieve karakter van CrossFit trainingen is het mogelijk dat er overbelasting  bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op  eigen risico.
b. Gym 072 is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
c. Gym 072 is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
d. Gym 072 is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door  welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken  verloren gaan.
e. Gym 072 is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
f. Gym 072 is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Gym 072. De  huisregels staan op de website van www.gym072.com
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Gym 072 geldt het Nederlands Recht.
b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Gym 072 akkoord met de inhoud en  strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.